සෙල්ලම් කාර්

shehan bandara மூலம் விற்பனைக்கு27 ஆகஸ்ட் 5:44 பிற்பகல்கண்டி, கண்டி

ரூ 500

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


රොද,shokat,dor


நிபந்தனைகள்:
பயன்படுத்தபட்ட
பாலினம்:
இருபாலாருக்குமான
பொருளின் வகை:
விளையாட்டுப் பொருள்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0713498810

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க