සේවක / සේවිකාවන්

සේවක / සේවිකාවන්

அன்று 16 ஒக்டோ 12:05 பிற்பகல், பிலிமதலாவை, கண்டி
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்: 8 டிசம் 2021
வேலை வழங்குநர்:
Piumi Traders
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-12-08
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Free Bird Media (Pvt) Ltd
பிப்ரவரி 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்