රූම් බෝයි

அன்று 25 ஆகஸ்ட் 1:12 பிற்பகல், காலி நகரம், காலி
வேலை வழங்குநர்:
House Keeping post pvt ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
HR Solution Company
அங்கத்துவம்
மே 2022 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்