රත්මල්ගොඩින් පොල් ගස් සහිත ඉඩමක්

Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. அங்கத்துவம் மூலம் விற்பனைக்கு11 செப்ட் 2:46 பிற்பகல்ஹொரனை, களுத்துறை

ரூ 85,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு


හඳපාන්ගොඩ බස් මාර්ගයට මීටර 800යි.
හොරණ නගරයට විනාඩි 15යි
පිරිසිදු ඔප්පු
පුළුල් මාර්ග
නිස්කලංක පරිසරය
බැංකු ණය පහසුකම් සහ වසර 03ක ගෙවිමේ කාල සීමාව
විස්තර සඳහා අමතන්න


முகவரி :
Rathmalgoda
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
12.0 பேர்ச்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0778980180
  • 0344285400

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real Estateஇந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்