රද්දොඑගම අතුරු පාරට මුහුණලා ඉඩමක් - සීදුව

அன்று 02 ஜன 1:37 பிற்பகல், சீதுவை, கம்பஹா
ரூ 360,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
සීදුව-රද්දොඑගම
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
10.0 பேர்ச்
விளக்கம்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Park properties
0704210008