පරාල විතිණීමට

E.A.J.Edirisinghe மூலம் விற்பனைக்கு25 ஜன 2:06 பிற்பகல்மாத்தறை, மாத்தறை

ரூ 70

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


මැෂින් ආධාරයෙන් සහ අතින් සකස් කරන ලද පහත සඳහන් පොල් ලී විකිණීමට ඇත.
පරාල
රියන් 4 කැබලි 300 රියනක මිළ - රු. 70.00
රියන් 5 කැබලි 75 රියනක මිළ - රු. 80.00
රියන් 6 කැබලි 50 රියනක මිළ - රු. 85.00
රියන් 7 කැබලි 70 රියනක මිළ - රු. 90.00
රියන් 8 කැබලි 200 රියනක මිළ - රු. 110.00
රියන් 9 කැබලි 25 රියනක මිළ - රු. 125.00

ස්ථානය - දික්වැල්ල, මාතර


நிபந்தனைகள்:
புதிய
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0777719425
  • 0766662334

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க