පොත්තපිටිය - පිළිමතලාව ප්රදාන පාරක මුහුණලා පිහිටි නිවස සහ ඉඩමට විකිනීමට

அன்று 06 ஜுலை 8:49 பிற்பகல், பிலிமதலாவை, கண்டி

ரூ 12,000,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
10/2, බෝපිටිය වත්ත, මැණික්දිවෙල
படுக்கை:
4
குளியல்:
2
வீட்டின் பருமன்:
2,500.0 சதுர அடி
நில அளவு:
34.0 பேர்ச்
விளக்கம்
ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Sell fast | Pilimathalawa
0760080298