පොම්ප ක්‍රියාකාරිණියන් (කාන්තා)

அன்று 21 பெப் 12:36 முற்பகல், பொரலஸ்கமுவ, கொழும்பு
403பார்வைகள்
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
Sahana Filling Station Pvt Ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 40,000 - 50,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2024-02-23
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
இடப்பட்டது
Sahana
பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க