පොකුණුවිට හන්දියට ආසන්නයේ අංග සම්පූර්ණ නිවසක්

அன்று 24 நவம் 3:02 பிற்பகல், ஹொரனை, களுத்துறை
ரூ 5,900,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
පොකුණුවිට හන්දියට ආසන්නයේ අංග සම්පූර්ණ නිවසක්
படுக்கை:
2
குளியல்:
1
வீட்டின் பருமன்:
850.0 சதுர அடி
நில அளவு:
8.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Jayakusum Investment PVT LTD
அங்கத்துவம்
நவம்பர் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Jayakusum Investment
0772729027
Jayakusum Investment PVT LTD
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு