පොද්දලින් බිම් කොටසක් විකිනීමට

அன்று 15 ஆகஸ்ட் 9:20 முற்பகல், காலி நகரம், காலி
ரூ 300,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Narawala.poddala
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
8.0 பேர்ச்
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
Prime Lands
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2022 முதல் உறுப்பினர்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Prime Lands
0713756038