පිරිවෙනක් සදහා රියදුරු මහතකු

පිරිවෙනක් සදහා රියදුරු මහතකු

அன்று 19 ஜன 12:41 பிற்பகல், குருநாகல் நகரம், குருணாகலை
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்: 30 ஜன 2022
வேலை வழங்குநர்:
Sangaraja Piriwena
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 28,000 - 29,997
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
1
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2022-01-30
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Sell Fast | Sampath Advertising
நவம்பர் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்