පිලියන්දලින් හොඳම ඉඩමක්, පර්, 7 ලක්ෂ 72

அன்று 23 ஜுன் 4:46 பிற்பகல், பிலியந்தலை, கொழும்பு
ரூ 7,200,000 மொத்த
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Piliyandala, miriswatte
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
7.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Siyane Properties
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Siyane properties
0774752424