පාරිභෝගික සේවා සම්බන්දීකරණ නිලධාරිනි

පාරිභෝගික සේවා සම්බන්දීකරණ නිලධාරිනි

அன்று 20 ஜுன் 11:21 முற்பகல், நீர் கொழும்பு, கம்பஹா
1640பார்வைகள்
வேலை வழங்குநர்:
The Change Recruitment (pvt) ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 60,000 - 70,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
The Change Recruitment Pvt Ltd கம்பஹா
The Change Recruitment Pvt Ltd
அங்கத்துவம்
ஜுன் 2024 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க