පානදුර රත්නපුර පාර මුණත ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට

அன்று 10 ஜன 9:05 முற்பகல், இங்கிரிய, களுத்துறை
ரூ 150,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Madala
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
26.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.
அங்கத்துவம்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Lakdinu Housing & Investments (HORANA)
0727480480