නව මාදිලියේ අලුත් දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට පන්නිපිටිය

அன்று 19 செப்ட் 7:27 பிற்பகல், பன்னிபிட்டிய, கொழும்பு
ரூ 49,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Pannipitya Borella Road
படுக்கை:
4
குளியல்:
4
வீட்டின் பருமன்:
4,000.0 சதுர அடி
நில அளவு:
10.0 பேர்ச்
விளக்கம்
DILRUWAN REAL ESTATE
அங்கத்துவம்
ஜுலை 2016 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Wijith
0771017394
0769124690
0775493947
DILRUWAN REAL ESTATE
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு