නිවසක් විකිනීමට -කුරුනෑගල

அன்று 23 ஒக்டோ 3:24 பிற்பகல், குருநாகல் நகரம், குருணாகலை
ரூ 6,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
කැප්පිටිගල,කරදගොල්ල,කුරුනෑගල
படுக்கை:
3
குளியல்:
1
வீட்டின் பருமன்:
1,600.0 சதுர அடி
நில அளவு:
75.0 பேர்ச்
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
Roshan Prageeth
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Roshan Prageeth
0765884654
0768736453
0784390722