නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට කළුගමුව

அன்று 24 ஒக்டோ 11:34 பிற்பகல், குருநாகல் நகரம், குருணாகலை
ரூ 10,000,000
முகவரி :
411/ 2D , අක්කර 8 , ඉලුක්ගොඩ පාර , කළුගමුව
படுக்கை:
2
குளியல்:
1
வீட்டின் பருமன்:
994.0 சதுர அடி
நில அளவு:
40.0 பேர்ச்
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
Pathum Rangana
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Pathum Rangana
0719044196