නිවාස සැලසුම්

360 Architectural Design அங்கத்துவம் மூலம் விற்பனைக்கு30 மே 7:25 முற்பகல்பிலியந்தலை, கொழும்பு


ඔබගේ සිහින නිවස සැබෑවක් කරගන්නට.
සියලුම සේවාවන් සමගින් සියල්ල එකම ස්ථානයකින්,
විශ්වාසයෙන් යුතුව පූර්ණ පරික්‍ෂාව යටතේ සේවාවෙන් පසුද අපගේ සේවය​.
වාස්තු විද්‍යානුකූලව, ඔබගේ සිහින නිවස සැලසුම් කරගන්න ගැනීමට අදම අප අමතන්න.
360 Architectural Design

- Architectural House Plans.

- Council Approved Plans (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව)
- Consulting works
- Electrical Drawings
- Plumbing Drawings
- All services Drawings
- All detail Drawings


சேவை வகை:
கட்டிடம் மற்றும் கட்டிடங்கள்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0718081174

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
360 Architectural Design

Best Services For Youஇந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

360 Architectural Design இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்