නිෂ්පාදන සේවක සේවිකාවන් - දිවයින පුරා

නිෂ්පාදන සේවක සේවිකාවන් - දිවයින පුරා

அன்று 25 ஒக்டோ 1:31 பிற்பகல், பேராதனை, கண்டி
வேலை வழங்குநர்:
D & N international company
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 40,000 - 48,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Dinisuru Group Careers
அங்கத்துவம்
செப்டம்பர் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்