නේවාසික ඉඩම් | හොරණ

அன்று 20 ஒக்டோ 11:21 முற்பகல், இங்கிரிய, களுத்துறை
ரூ 1,595,000 மொத்த
முகவரி :
Boralugoda | Wijayaraja Mawatha
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
11.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.
அங்கத்துவம்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Lakdinu Housing & Investments (HORANA)
0768273000