මුඛ ආවරණ නිශ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - ගාල්ල

அன்று 27 செப்ட் 3:41 பிற்பகல், காலி நகரம், காலி
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
pj lanka southern 2
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 35,000 - 50,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2022-09-11
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
PJ Lanka Jobs Company
அங்கத்துவம்
ஜுன் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்