මුදල් අයකිරිමේ නිළධාරී - කොළඹ 2

Careers அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
35 நாட்கள்
இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

வேலை இடம்
கொழும்பு
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
ikman.lk
வேலை வகை
முழு நேரம்
குறைந்தபட்ச தகுதி
சாதாரண நிலை
தொழில்
மின்-வணிகம் & இணையம்
வணிக செயல்பாடு
வாடிக்கையாளர் ஆதரவு
பங்கு / பதவி
විධායක
கல்வி சிறப்புகவனம்
சந்தைப்படுத்தல் & விற்பனை
மொத்த காலியிடங்கள்
3
பாலினம் விருப்பம்
ஆண்
விண்ணப்பக் காலக்கெடு
2019-10-31
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
1

பங்கு பற்றி

1. අදාල පාරිබෝගිකයන්ගෙන් මුදල් අයකර ගැනීම සහ අයකරගත් මුදල් නියමිත වේලාවට පියවීම
2. කලින් පවරා දී ඇති මාර්ගවල භාණ්ඩ ගෙනගොස් පාරිබොගිකයන් හට ලබාදීම
3. විකිනුම්කරුවන්ගෙන් අයිතම ලබාගැනීම
4. විකිනුම්කරුවන්ගේ සිට කාර්යාලය දක්වා අයිතම පැටවීම හූ මුදාහැරීම
5. මාර්ග සම්බන්ධීකාරක සමග අඛණ්ඩ සන්නිවේදනය පවත්වාගෙන යෑම
6. පාර්ශවකරුවන් සමඟ මිත්‍රශීලීව හා සමීපව කටයුතු කිරීම

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

01. අ. පො. ස සාමාන්‍ය පෙලහි අවම වශයෙන් විෂයන් 5 සමත් වීම
02. සමාන ක්ෂේත්‍රයක පෙර අත්දැකීම් තිබීම වාසියක් වනු ඇත
03. කැපී පෙනෙන සන්නිවේදනය සහ පුද්ගලයින් කළමනාකරණ කුසලතා
04. ඉතා හොඳ පාරිභෝගික සේවාවක් තිබීම
05. ධනාත්මක හා වෘත්තීය ආකල්පයක් තිබිය යුතුය
06. වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය තිබීම
07. රටේ ඕනෑම මාර්ගයක වැඩ කිරීමේ හැකියාව

இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

Careers இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்