මිරිස්ස මාතර බස් පාරෙන් අගනා ඉඩමක්

அன்று 29 டிசம் 6:32 முற்பகல், மாத்தறை நகரம், மாத்தறை
ரூ 1,250,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
matara
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
7.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Jayasekara Property Developers Pvt Ltd
அங்கத்துவம்
ஜுலை 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Jayasekara Property Developers (Pvt) Ltd
0706565920