මාධ්‍ය සිනමා / රුපවාහිනී ශිල්පීන් -බට්ටරමුල්ල

Guththila Strategic Solutions (Pvt) Ltd. அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
31 நாள்
இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

வேலை இடம்
கொழும்பு
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
guthhtila film and tv productions
வேலை வகை
இன்டர்ன்ஷிப்
குறைந்தபட்ச தகுதி
சாதாரண நிலை
தொழில்
செய்தி & ஊடகம்
வணிக செயல்பாடு
கிரியேட்டிவ், வடிவமைப்பு & கட்டிடக்கலை
சம்பளம் (மாதாந்த)
இலங்கை ரூபா 5,000 - 10,000
மொத்த காலியிடங்கள்
5
விண்ணப்பக் காலக்கெடு
2019-02-27
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
0

பங்கு பற்றி

ඔබත් අධ්‍යාපන අවසන් කර රැකියාවක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේද මුදල් නාස්තිකර වටිනාකමක් නැති පාටමලා වලට කාලය වැය නොකොට රුපවාහිනිය සිනමාවට නිෂ්පාදන හෝ නිර්මාණශීලි අංශයන්ගෙන් පිවිසීමට කැමතිද ? නොමිලේ පුහුණුවකින් අනතුරුව මාස හයකින් ස්ථීර රැකියාවක්
සිහිනයක් බදු සිනමාවේ රුපවාහිනි කලාවට පිවිසෙන්න සුවීශේෂී අවස්ථාවක්

ඔබත් අධ්‍යාපන අවසන් කර රැකියාවක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේද මුදල් නාස්තිකර වටිනාකමක් නැති පාටමලා වලට කාලය වැය නොකොට වට නිෂ්පාදන හෝ නිර්මාණශීලි අංශයන්ගෙන් පිවිසීමට කැමතිද ? නොමිලේ පුහුණුවකින් අනතුරුව මාස හයකින් ස්ථීර රැකියාවක්
සිහිනයක් බදු සිනමාවේ රුපවාහිනි කලාවට පිවිසෙන්න සුවීශේෂී අවස්ථාවක්
රුපවාහිනී හා සිනමාවට නිෂ්පාදන අංශයෙන් නවකයකු ලෙස පිවිසෙන්න

සැලකිය යුතුයි මෙය පූර්නකාලින අය සදහා පමණයි
උනන්දුව කැපවීම ඇති අය සදහායි

guththila360@gmail.com

இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்