ලොරි රථ රියදුරන් අවශ්‍යයි - කුරුණෑගල

ලොරි රථ රියදුරන් අවශ්‍යයි - කුරුණෑගල

அன்று 25 நவம் 1:07 பிற்பகல், குருநாகல் நகரம், குருணாகலை
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
VDR(PVT)LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 42,000 - 55,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-12-29
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
இடப்பட்டது
VDR (PVT) LTD
அங்கத்துவம்
ஏப்ரல் 2018 முதல் உறுப்பினர்