ලිපිකරු (අන්තර්ජාල නිවසේ සිට) - දිවයින පුරා

ලිපිකරු (අන්තර්ජාල නිවසේ සිට) - දිවයින පුරා

அன்று 12 நவம் 10:54 முற்பகல், பாணந்துறை, களுத்துறை

நிறுவணம்/ ஆலோசகர்:
දිවයින පුරා නිවසේ සිට සේවය
வேலை வகை:
வீட்டிலிருந்து வேலை
தொழில்:
தகவல் தொழில்நுட்பம் & தொலை தொடர்பு
வணிக செயல்பாடு:
டேட்டா என்ட்ரி & பகுப்பாய்வு
பங்கு / பதவி:
Data Entry Trainee
சம்பளம் (மாதாந்த):
இலங்கை ரூபா 25,600 - 85,600
அதிகபட்ச வயது:
67
பாலினம் விருப்பம்:
ஏனைய
திறன்கள்:
Any skills
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க