කුරුණෑගල සඳගල ඉඩමක් විකිණීමට

அன்று 11 ஜன 10:28 முற்பகல், குருநாகல் நகரம், குருணாகலை
ரூ 100,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
කුරුණෑගල Sandagala
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
15.0 பேர்ச்
விளக்கம்
CBH Lands Pvt Ltd
அங்கத்துவம்
டிசம்பர் 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க CBH LANDS
0769990007
0769990004
0769990003
0766200800