කුරුණෑගල ඉඩමක් විකිණීමට

அன்று 20 நவம் 1:25 பிற்பகல், குருநாகல் நகரம், குருணாகலை
ரூ 185,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
කුරුණෑගල බුලුගහමුල හන්දිය
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
106.0 பேர்ச்
விளக்கம்
The Property Link
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க the property link
0774363933