කුරියර් නියෝජිතයන් - දිවයින පුරා

Private Poster மூலம் இடப்பட்டவை
29 நாட்கள்
இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

வேலை இடம்
கொழும்பு
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
Ceylon Ayurvedic Health Tea (Pvt) Ltd
வேலை வகை
ஒப்பந்த அடிப்படையிலான
தொழில்
லாஜிஸ்டிக்ஸ் & போக்குவரத்து
வணிக செயல்பாடு
லாஜிஸ்டிக்ஸ்
பங்கு / பதவி
කුරියර් නියෝජිතයන් - පිටපලාත්
பாலினம் விருப்பம்
ஏனைய
விண்ணப்பக் காலக்கெடு
2019-02-28
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
2

பங்கு பற்றி

Cash on delivery ක්‍රමයට මසකට පාර්සල් කාර්‍යක්ශමව දුර පලාත්වල කුරියර් ක්‍රමයට බෙදාහැරියහැකි ආයතන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ඉහල ගෙවීම්. (ලබාගන්නා කෑලි වටිනාකමට බැඳුම්කරයක් තැබිය යුතුවේ.) වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න. හිරුණි .

Wellfort Management Pvt Ltd
22/2A,
Pangiriwattha Mawatha,
Mirihana,
Nugegoda

இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

ஒத்த விளம்பரங்கள்