කටුනායක ගුවන්තොටුපළ ( පුද්.) අංශයේ කේටරින් සේවක

කටුනායක ගුවන්තොටුපළ ( පුද්.) අංශයේ කේටරින් සේවක

அன்று 12 ஆகஸ்ட் 9:06 முற்பகல், எஹெலியகொட, இரத்தினபுரி
வேலை வழங்குநர்:
ARSCC (PVT)LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
ARSCC Careers
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்