කර්මාන්තශාලා වැඩ අධීක්ෂක - කුරුණෑගල

කර්මාන්තශාලා වැඩ අධීක්ෂක - කුරුණෑගල

அன்று 29 நவம் 3:48 பிற்பகல், குருநாகல் நகரம், குருணாகலை
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
Access Industrial Works Plc
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-10-31
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Sithumina Holdings (PVT) Ltd.
அங்கத்துவம்
நவம்பர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்