කර්මාන්තශාලා සේවක නිෂ්පාදන සහායකයා

කර්මාන්තශාලා සේවක නිෂ්පාදන සහායකයා

அன்று 13 ஆகஸ்ட் 1:23 பிற்பகல், கதுருவெல, பொலன்னறுவை
வேலை வழங்குநர்:
ARSCC (PVT)LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 50,000 - 60,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
ARSCC Careers
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்