කර්මාන්තශාලා සේවක - කුලියාපිටිය

කර්මාන්තශාලා සේවක - කුලියාපිටිය

அன்று 02 ஒக்டோ 12:53 பிற்பகல், குழியாபிட்டிய, குருணாகலை
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
Great Ceylon
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 30,000 - 35,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-11-02
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Great Ceylon Careers
அங்கத்துவம்
செப்டம்பர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்