කර්මාන්තශාලා ලේබල් අංශ සේවක සේවිකාවන්

කර්මාන්තශාලා ලේබල් අංශ සේවක සේවිකාවන්

அன்று 23 நவம் 12:30 பிற்பகல், கம்பளை, கண்டி
வேலை வழங்குநர்:
kithlanka
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 46,000 - 50,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Kithlanka
அங்கத்துவம்
நவம்பர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்