කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා (ස්ථිර) රැකියා - පන්නිපිටිය

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා (ස්ථිර) රැකියා - පන්නිපිටිය

அன்று 18 மே 11:59 முற்பகல், பன்னிபிட்டிய, கொழும்பு
177பார்வைகள்
வேலை வழங்குநர்:
shakthi careers
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 55,000 - 65,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Shakthi Careers கொழும்பு
Shakthi Careers
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க
Shakthi Careers கொழும்பு
Shakthi Careers
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு