කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - දිගන

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - දිගන

அன்று 16 ஒக்டோ 1:19 பிற்பகல், திகன, கண்டி
வேலை வழங்குநர்:
shakthi PVT Ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 42,000 - 45,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Shakthi Careers
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்