කොන්ක්‍රීට් කණු අච්චු

Sell Fast | Padukka | Chaya சரிபார்க்கப்பட்டது மூலம் விற்பனைக்கு14 செப்ட் 2:35 பிற்பகல்பாதுக்க, கொழும்பு

ரூ 3,500

කොන්ක්‍රීට් කණු අච්චු
**********************
උස අඩි 3 x පළල අගල් 6 අච්චු 20 ක්
උස අඩි 8 x පළල අගල් 9 අච්චු 70 ක්


நிபந்தனைகள்:
பயன்படுத்தபட்ட
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0776199991

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
Sell Fast | Padukka | Chaya

Authorized ikman.lk agent in Padukkaஇந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க