කලගෙඩිහේන වේයන්ගොඩ පාරෙන් බිම් කොටස්

அன்று 08 டிசம் 12:07 பிற்பகல், கம்பஹா நகரம், கம்பஹா
ரூ 450,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Veyangoda,Kalagedihena
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
13.5 பேர்ச்
விளக்கம்
Guardian Lands Pvt Ltd
அங்கத்துவம்
டிசம்பர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Guardian Lands Pvt Ltd
0706969803