කඩවත වෑබඩ ඉඩමක් විකිණීමට Land For Sale Kadawatha

அன்று 03 செப்ட் 5:36 பிற்பகல், கடவத்த, கம்பஹா
ரூ 2,600,000 மொத்த
முகவரி :
Webada
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
10.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Chathuranga
அங்கத்துவம்
ஜுலை 2016 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க CHATHURANGA
0712121269