කඩවත කඩය සමග නිවස විකිනීමට

அன்று 19 ஆகஸ்ட் 9:01 முற்பகல், கடவத்த, கம்பஹா
ரூ 13,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Ganemulla Road
படுக்கை:
5
குளியல்:
3
வீட்டின் பருமன்:
2,600.0 சதுர அடி
நில அளவு:
11.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Chathuranga
அங்கத்துவம்
ஜுலை 2016 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க CHATHURANGA
0712121269