කඩවත අඩක් සැදු ඉඩම සමග නිවස විකිනීමට

அன்று 05 செப்ட் 2:06 பிற்பகல், கடவத்த, கம்பஹா
ரூ 5,500,000 மொத்த
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
කොකිස්කඩේ හංදිය
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய
நில அளவு:
10.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Chathuranga
அங்கத்துவம்
ஜுலை 2016 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க CHATHURANGA
0712121269