කඩුවෙලින් - ඉඩම්

அன்று 26 செப்ட் 6:38 முற்பகல், கடுவெல, கொழும்பு
ரூ 4,200,000 மொத்த
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
ranala rd
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
9.6 பேர்ச்
விளக்கம்
Guardian Lands Pvt Ltd
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Guardian Lands Pvt Ltd
0703709898