කඩකාමරයක් කුලියට - Colombo 3

அன்று 24 நவம் 4:59 பிற்பகல், கொழும்பு 3, கொழும்பு
ரூ 15,000 மாதத்துக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
சொத்தின் வகை:
முகவரி :
Kollupitiya Nelson lane. Colombo 3
பருமன் :
9 சதுர அடி
விளக்கம்
வாடகைக்கு
Kevin Bates
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Kevin Bates
0717185314
0717753428