කාර්යාලීය සහයක - මොරටුව

Iresha மூலம் இடப்பட்டவை
48 நாள்

வேலை இடம்
கொழும்பு
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
Niranjan Electricals (Pvt) Ltd
வேலை வகை
முழு நேரம்
குறைந்தபட்ச தகுதி
சாதாரண நிலை
தொழில்
சிவில் & கட்டுமானம்
வணிக செயல்பாடு
ஏனைய
பங்கு / பதவி
කාර්යාලීය සහයක
கல்வி சிறப்புகவனம்
ஏனைய
சம்பளம் (மாதாந்த)
இலங்கை ரூபா 0 - 24,000
மொத்த காலியிடங்கள்
1
அதிகபட்ச வயது
35
பாலினம் விருப்பம்
ஆண்
விண்ணப்பக் காலக்கெடு
2018-09-09
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
0

பங்கு பற்றி

මොරටුවේ පිහිටි අප ආයතනයට ව්‍යාපාරික ලිපි ලේඛන බෙදාහැරීමේ කටයුතු සඳහා වයස අවු. 35ට අඩු පිරිමි සේවක මහතෙකු අවශ්‍යවේ
01) යතුරුපැදි රියදුරු බලපත්‍රය තිබීම අනිවාර්ය වේ.
02) ආකර්ශනිය වැටුප් හා අතිකාල
03) නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ
ස්ථානය : අංක.10, චාර්ල්ස් ද සොයිසා පෙදෙස, ඉඩම, මොරටුව


ஒத்த விளம்பரங்கள்