කාර්යාල සහයක - ස්ත්‍රී/පුරුෂ

කාර්යාල සහයක - ස්ත්‍රී/පුරුෂ

அன்று 14 ஒக்டோ 11:19 முற்பகல், கொழும்பு 1, கொழும்பு
வேலை வழங்குநர்:
IT COMPUTER SOLUTIONS
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
வீட்டிலிருந்து வேலை
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 32,500 - 85,800
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
DB Holdings (PVT) Ltd
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2019 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்