කාර්යාල ලිපිකරු (ගැහැණු - පිරිමි) නාරම්මල

කාර්යාල ලිපිකරු (ගැහැණු - පිරිමි) නාරම්මල

அன்று 28 ஜுலை 3:48 பிற்பகல், நரம்மள, குருணாகலை
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்: 28 செப்ட் 2021
வேலை வழங்குநர்:
ස්වර්ණමාලී මෝටර්ස් නාරම්මල
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 20,000 - 22,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-09-28
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Sell Fast | NewAge | Narammala
நவம்பர் 2015 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்