කාරයාල කාර්යය සහයක

කාරයාල කාර්යය සහයක

அன்று 05 டிசம் 1:24 பிற்பகல், காலி நகரம், காலி
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
ORIKMO TECHNOLOGIES (PVT) LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 15,000 - 35,000
தேவையான கல்வி தகமை:
மேம்பட்ட நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
WWW.ORIKMO.LK
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-12-15
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
இடப்பட்டது
Neranjan senavirathne