කාර්යාල කාර්ය සහයක-කොළඹ 3

Global HR Solutions (Pvt) Ltd. அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
20 நாள்
இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

வேலை இடம்
கொழும்பு
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
Global HR Solutions (pvt) Ltd
வேலை வகை
முழு நேரம்
குறைந்தபட்ச தகுதி
சாதாரண நிலை
தொழில்
வங்கி & நிதி சேவைகள்
வணிக செயல்பாடு
ஏனைய
கல்வி சிறப்புகவனம்
ஏனைய
சம்பளம் (மாதாந்த)
இலங்கை ரூபா 17,500 - 25,000
அதிகபட்ச வயது
25
பாலினம் விருப்பம்
ஆண்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
0

பங்கு பற்றி

* අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සමත්වීම.
* වයස අවුරුදු 25 ට අඩු.
* පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදන කුසලතාවය.
* බැංකු පරිසරයක වැඩ කිරීමට ඇති හැකියාව.

Global HR Solutions (Pvt) Ltd.
No.08, First Floor.
Udeshi city Business Complex,
Kiribathgoda.
(Near Kiribathgoda Police Station)

இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

Global HR Solutions (Pvt) Ltd. இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்