කාර්මාන්තශාලා සේවක

කාර්මාන්තශාලා සේවක

அன்று 24 நவம் 10:52 பிற்பகல், அவிஸ்ஸாவெல்ல, கொழும்பு
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்: 8 டிசம் 2021
வேலை வழங்குநர்:
CSN(PVT)LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 50,000 - 55,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-12-08
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
CSN (Pvt) Ltd
அங்கத்துவம்
மே 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்