කාමර 4 ක වටිනා නිවසක් විකිණීමට කොට්ටාව

அன்று 19 செப்ட் 8:34 பிற்பகல், கொட்டாவ, கொழும்பு
ரூ 12,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Kottawa Athurugiriya Bus Road
படுக்கை:
4
குளியல்:
2
வீட்டின் பருமன்:
1,680.0 சதுர அடி
நில அளவு:
12.5 பேர்ச்
விளக்கம்
DILRUWAN REAL ESTATE
அங்கத்துவம்
ஜுலை 2016 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Wijith
0771017394
0769124690
0775493947